محتويات أشهر مكتبات السي Header files

بسم الله الرحمن الرحيم

محتويات أشهر مكتبات السي Header files

محتوى الدرس:

 1. محتويات مكتبة alloc.h.

 2. محتويات مكتبة bios.h.

 3. محتويات مكتبة conio.h.

 4. محتويات مكتبة ctype.h.

 5. محتويات مكتبة dir.h.

 6. محتويات مكتبة dos.h.

 7. محتويات مكتبة graphics.h.

 8. محتويات مكتبة io.h.

 9. محتويات مكتبة math.h.

 10. محتويات مكتبة process.h.

 11. محتويات مكتبة signal.h.

 12. محتويات مكتبة stdarg.h.

 13. محتويات مكتبة stdio.h.

 14. محتويات مكتبة stdlib.h.

 15. محتويات مكتبة string.h.

 16. محتويات مكتبة time.h.

 17. محتويات مكتبة iostream.h.

 18. محتويات مكتبة iomanip.h.

 19. محتويات مكتبة fstream.h.

(1)
alloc.h

malloce( )
realloc( )
sbrk( )

farmalloc( )
farrealloc( )
free( )

farcalloc( )
farcoreleft( )
farfree( )

brk( )
calloc( )
coreleft( )

(2)
bios.h

bioskey( )
biosprint( )
biostime( )

bioscom( )
biosdisk( )
biosequip( )

(3)
conio.h

textattr( )
textcolor( )
textbackground( )
textmode( )
ungetch( )
wherex( )
wherey( )
window( )

insline( )
kbhit( )
lowvideo( )
movetext( )
mormvideo( )
putch( )
puttext( )

getch( )
getche( )
getpass( )
gettext( )
gettextinfo( )
gotoxy( )
highvideo( )

cgets( )
clreol( )
clrscr( )
cprintf( )
cputs( )
cscanf( )
delline( )

(4)
ctype
.h

isupper( )
toascii( )
tolower( )
toupper( )

islower( )
isprint( )
ispunct( )
isspace( )

isascii( )
iscntrl( )
isdigit( )
isgraph( )

_tolower( )_
toupper( )
isalnum( )
isalphal( )

(5)
dir.h

mktemp( )
rmdir( )
searchpath( )
setdisk( )

getcwd( )
getdisk( )
mkdir( )

fnmerge( )
fnsplit( )
getcurdir( )
 

chdir( )
findfirst( )
findnext( )
 

(6)
dos.h

pokeb( )
randbrd( )
randbwr( )
segread( )
setblock( )
setcbrk( )
setdate( )
setdta( )
settime( )
setvect( )
setverify( )
sleep( )
sound( )
unixtodos( )
unlink( )

importb( )
int89( )
int86x( )
intdos( )
intdosx( )
intr( )
keep( )
MK_FP( )
nosound( )
output( )
outputb( )
parsfnm( )
peek( )
peekb( )
poke( )

geninterrupt( )
getcbrk( )
getdate( )
getdta( )
getfat( )
getfatd( )
getfree( )
getpsp( )
gettime( )
getvect( )
getverify( )
harderr( )
hardresume( )
hardretn( )
inport( )

absread( )
abswrite( )
allocmem( )
bdos( )
bdosprt( )
country( )
ctrlbrk( )
delar( )
disable( )
dosexterr( )
dostounix( )
enable( )
FP-OFF( )
FP_SEG( )
freemem( )

(7)
graphics.h

sector( )
setactivepage( )
setallpalette( )
setaspectratio( )
setbkcolor( )
setcolor( )
setfillpattern( )
setfillstyle( )
setgraphbufsize( )
setgraphmode( )
setlinestyle( )
setpalette( )
setrgbpalette( )
settextjustify( )
settextstyle( )
setusercharsize( )
setviewport( )
setvisualpage( )
setwritemode( )
textheight( )
textwidth( )

grapherrormsg( )
graphresult( )
imagesize( )
initgraph( )
installuserdriver( )
installuserfont( )
line( )
linerel( )
lineto( )
moverel( )
moveto( )
outtext( )
outtextxy( )
pieslice( )
putimage( )
putpixel( )
rectangle( )
registerbgidriver( )
registerbgifont( )
restorecrtmode( )

getdrivername( )
getfillpattern( )
getfillsettings( )
getgraphmode( )
getimage( )
getlinesettings( )
getmaxcolor( )
getmaxmode( )
getmaxx( )
getmaxy( )
getmodename( )
getmoderange( )
getpalette( )
getpalettsize( )
getpixcel( )
gettextsettings( )
getviewsettings( )
getx( )
gety( )
graphdefaults( )

_graphfreemen
_graphgetmem( )
arc( )
bar( )
bar3d( )
circle( )
cleardevice( )
clearviewport( )
closegraph( )
detectgraph( )
drawpoly( )
ellipse( )
fillellipse( )
fillpoly( )
floodfill( )
getarccoords( )
getaspectratio( )
getbcolor( )
getcolor( )
getdefaultpalette( )

(8)
io.h

setmode( )
settime( )
sopen( )
tell( )
unlock( )
vsscanf( )
write( )

filelength( )
getftime( )
ioctl( )
isatty( )
lock( )
lseek( )
open( )
read( )

chsize( )
close( )
creat( )
creatnew( )
creattemp( )
dup( )
dup2( )
eof( )

_chmod( )
_close( )
_creat( )
_open( )
_read( )
_write( )
access( )
chmod( )

(9)
math.h

modf( )
poly( )
pow( )
pow10( )
sin( )
sinh( )
sqrt( )
tan( )
tanh( )

fmod( )
frexp( )
ldexp( )
idiv( )
log( )
lob10( )
matherr( )
matherr( )

ceil( )
cos( )
cosh( )
div( )
ecvt( )
exp( )
fabs( )
floor( )

_matherr( )
acos( )
asin( )
atan( )
atan2( )
atof( )
bypot( )
cabs( )

(10)
process.h

spawnv( )
spawnve( )
spawnvp( )
system( )

exit( )
spawnl( )
spawnle( )
spawnlp( )
spawnlpe( )

execlpe( )
execve( )
execvp( )
execvpe( )

_exit( )
abort( )
execl( )
execle( )
execlp( )

(11)
signal.h

signal( )

raise( )

(12)
stdarg.h

va_start( )

va_end( )

va_arg( )

(13)
stdio.h

setvbuf( )
sprintf( )
sscanf( )
strerror( )
tmpfile( )
tmpnam( )
ungetc( )
vfprintf( )
vfscanf( )
vprintf( )
vscanf( )
vsprintf( )

gets( )
getw( )
perror( )
printf( )
putc( )
putchar( )
puts( )
putw( )
remove( )
rename( )
rewind( )
scanf( )
setbuf( )

fprintf( )
fputc( )
fputchar( )
fputs( )
fread( )
freeopen( )
fscanf( )
fseek( )
fsetpos( )
ftell( )
fwrite( )
getc( )

_strerror( )
fclose( )
fcloseeall( )
feof( )
ferror( )
fflush( )
fgetc( )
fgetchar( )
fgetpos( )
fgets( )
fileno( )
flushall( )
fopen( )

(14)
stdlib.h

randomize( )
realloc( )
srand( )
strtod( )
strtol( )
strtoul( )
swab( )
system( )
ultoa( )
ultra( )

itoa( )
labs( )
lfind( )
lsearch( )
ltoa( )
malloc( )
putenv( )
qsort( )
rand( )
random( )

atoi( )
atol( )
bsearch( )
calloc( )
ecvt( )
exit( )
fcvt( )
free( )
gcvt( )
getenv( )

_exit( )
_lrotl( )
_trotr( )
_rotl( )
_rotr( )
abort( )
abs( )
acvt( )
atexit( )
atof( )

(15)
string.h

strnset( )
strpbrk( )
strrchr( )
strrev( )
strset( )
strspn( )
strstr( )
strtok( )
strupr( )

strdup( )
strerror( )
stricmp( )
strlen( )
strlwr( )
strncat( )
strncmp( )
strnicmp( )

fmovmem( )
setmem( )
strcat( )
strchr( )
strcmp( )
strcmpi( )
strcmp( )
strcpy( )

memchr( )
memcmp( )
memcpy( )
memcpy( )
memicmp( )
memmove( )
memset( )
movedata( )

(16)
time.h

time( )
szset( )

localtime( )
stime( )

difftime( )
gmtime( )

asctime( )
ctime( )

(17)
iostream.h

ws

hex
oct

flush
dec

endl
ends

(18)
iomanip.h

setiosflags( )
resetiosflag( )

setbase( )
setprecision( )

setw( )
setfill( )

(19)
fstream.h

caux

cerr
cprn

cin
cout

 

 

 

 


Copyright © www.kettaneh.net